Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 03/VBHN-BGDĐT 03/05/2019 Thông tư, Hợp nhất thông tư 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và thông tư 05/2018/TT- BGDDT ngày 28/02/2018
Số 06/2019/TT- BGDĐT 11/04/2019 Thông tư, Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên có hiệu lực từ ngày 28/5/2019
Số 32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện từ năm học 2020-2021 bắt đầu từ lớp 1
SỐ 20/2018/TT_BGDDT 22/08/2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở trường phổ thông, thông tư này thay thế thông tư 30/2009/TT-BGDĐT
Số 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Thông tư quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 04/9/2018 thay thế TT 29/2009/TT-BGDĐT
TT 16/2017 12/07/2017 Thông tư, Thông tư có hiệu lực từ 28/08/2017. Thay thế thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDDTBNV ngay 23 tháng 8 năm 2006 của BGDĐT và BNV; TT số 59/2008/TT-BGDDT ngay 31 thang 10 nam 2008 của BGDĐT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên